HUKUK

İLAN VE TABELA YÖNETMELİĞİ

 AYDIN TABİP ODASI

İLAN ve TABELA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, hekimlerin ve özel sağlık kuruluşlarının ilan verme ve tabela asma esaslarını belirlemek yolu ile hekimlerin maddi hak ve menfaatlerini korumak, bu alanda haksız rekabeti önlemek ve eşitliği sağlamak, deontoloji kurallarını yaşatmak, hasta haklarını korumaktır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 2 - Bu yönetmelik;

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu,

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,

13.01.1960 kabul tarihli 4/12578 karar sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

29.06.1996 ve 44.Büyük Kongrede Kabul Edilen TTB soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

KAPSAM VE TANIMLAMA

Madde 3 - Bu yönetmelik aşağıdaki yapıları kapsar.

a. Özel Muayenehaneler: Hekimlerin ilgili kanunla belirtilen özel hastalarını kabul ettikleri ve muayenelerini yaptıkları, şirketleşmiş olsun veya olmasın sağlık birimi bu isimle anılacaktır.

b. Özel Poliklinik, Tıp Merkezi ve Özel Dal Tıp Merkezi : Özel poliklinik,özel dal tıp merkezi, tıp merkezi isimleri altında faaliyet yürüten yataksız teşhis ve tedavi   özel kuruluşları yönetmelikte bu isimle anılacaktır. Aynı dalda birden fazla hekimin bir araya gelerek açtıkları ve branşlarına uygun tahlil ve tedavi ünitesi bulunan, ayaktan teşhis ve tedavi yapılan özel dal merkezi ve klinikler, özel poliklinikler  kapsamındadır.

c. Tıbbi Tahlil Laboratuarları: Radyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Fizyoloji vb. laboratuar branş uzmanı veya uzmanlarının sahibi olduğu ve görev yaptığı, tıbbi tetkiklerin yapıldığı, özel laboratuarlar bu yönetmelikte bu isim altında anılacaktır.

d. Özel Hastaneler: Poliklinik hizmeti dışında teşhis ile ayaktan ve yatarak tedavi yapmak üzere özel hastaneler tüzüğüne göre kurulmuş özel dal ve/veya genel hastaneler bu yönetmelikte bu isimle anılacaktır.

e. Özel Sağlık Kuruluşları: Yukarıda belirtilen tüm tanımlar bu genel ad altında yönetmelikte yer alacaktır.

 

 

İLANLAR

Madde 4-Özel Sağlık Kuruluşlarının Tabip Odaları tarafından ya da ticaret sicil onaylanmış logosu varsa ilanda yer alabilir.

Madde 5-Özel Sağlık Kuruluşlarının  ilanında çalışan hekimlerin isimleri, ünvanları ve uzmanlık branşları birlikte yazılabilir. Hekim ismi yazılmadan uzmanlık alanı  belirtilemez.

Madde 6 -İlanda çalışma gün ve saatleri, adres ve telefonlar belirtilebilir.

Madde 7-Gazete, dergi, el ilanları  yoluyla verilecek ilanlarda ve reçete kağıtlarında hekimin adı ve soyadı veya laboratuar ya da polikliniğin veya hastanenin ismi ile adresi, Tababet İhtisas Nizamnamesi’ne göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesi, muayene gün ve saatleri yazılabilir. Bunun dışında reklam mahiyetinde herhangi bir ifade veya cümle kullanılamaz.

Madde 8- Kuruluşu şirket şeklinde ise verilen ilanda çalışan sorumlu hekimlerin isim ve unvanları mutlaka belirtilecektir.

Madde 9-  Radyo,televizyon,internet v.b. ilan verilemez.

Madde 10- Hiç bir yayında hekimler ve sağlık kuruluşlarına ticari bir veçhe verilemez. Her ne suretle olursa olsun kendi reklamlarını yapamazlar, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramazlar.

Madde 11- Kullanılan yöntem, tıbbi araç ve ulusal-uluslararası standart göstergeleri rapor veya sonuç kağıtlarında bilimsel ve tıbbi isimleri ile belirtilebilir. Ancak hekimler tabela ve ilanlarında uzmanlık alanları dışında kalan tıbbi yöntem yada teşhis yöntemlerinin kendi bünyelerinde yapabildiklerini ifade eden cümleler kullanamazlar.

Madde  12. Ticaret Sicilinde yer almayan Merkez vb. isimleri ilan ve tabelada kullanılamaz.

Madde 13- Özel Sağlık Kuruluşlarının ve Hekimlerin; halkın kullanımına yönelik olarak uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri yada kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçların, kitle iletişim araçlarında, görsel işitsel araçlar ile benzeri nitelikteki  araçlarla doğrudan ya da dolaylı olarak, tüketici konumundaki kitleye yönelik, reklam veya tanıtım  ile bilgilendirme yapamazlar. Başkaca, kişi, kurum ve kuruluşların benzer nitelikti çalışmalarına araç olamazlar. Hekimler ve Özel Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi, insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar. Sadece hekimlere ve Özel Sağlık Kuruluşlarına başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temelde sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte, söz konusu hekimin faaliyet gösterdiği alan ile sınırlı olmak üzere, ilgili sağlık sorunlarından korunma veya bu sağlık sorunlarının bireysel önlemler aracılığı ile giderilmesi ya da azaltılması  hakkında bilgileri içeren yazılı veya görsel işitsel eğitim materyali ile hekim yada ilgili sağlık kuruluşunun bu paraleldeki faaliyetlerini ifade eden , reklam niteliği taşımayan yazılı materyali el ilanı, afiş yada internet aracılığı ile duyurulabilir. Ancak  materyal üretilmeden önce, materyalin içerdiği bilgilerin uygunluğu açısından Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan  yazılı onay almak ve üretilen materyalde bu onayın tarih ve sayısına yer vermek zorundadır.

 

 

 

 

 

TABELALAR

HASTANE, TIP MERKEZİ, ÖZEL DAL TIP MERKEZİ VE  POLİKLİNİKLER İÇİN TABELALAR

Madde 14- Tabela yazılarında en fazla iki renk kullanılabilir. Özel poliklinik tabela boyutları Sağlık Bakanlığı’nın 11.01.1999 ve  356 sayılı ve TTB tarafından da onaylanan Genelgenin 14.Maddesi hükümleri uygulanır. 3 m2 den büyük olamaz.

Madde 15- 24 saat hizmet veren poliklinikler ve hastaneler ışıklı tabela kullanabilirler. Yukarıdaki Maddede belirtilen  genelgenin 14. Maddesi 5 paragrafı koşulları geçerlidir. . Acil tabelası 50x70 cm. boyutlarında ve Sağlık Bakanlığı Genelgesine uygun bulundurulmak zorundadır.

Madde 16- Tabelada hastane ve polikliniğin adı, amblemi, adresi, telefon numarası, poliklinikte çalışan hekimlerin ad ve soyadları, akademik ünvanları, varsa uzmanlık dalları, poliklinik çalışma saatleri, varsa acil veya ilk yardım hizmeti verilebildiği yer alabilir. Turistik bölgelerde tabelada görüntü kirliliğine yol açmamak kaydı ile yabancı dil kullanılabilir. Bunların dışında başka bir ibareye yer verilemez

Madde 17- Tabelada hekimin ismi olmadan uzmanlık dalı yazısı yer alamaz. Özel Hastaneler bulundukları sokağın giriş ve çıkışlarına Tedaş’ dan Belediyeden izinli ve bu kurumların gösterecekleri yerlere ait olmak kaydı ile sadece hastahanenin isminin yer alacağı yön gösterici tabela koyabilirler. Resmi kurumların gösterecekleri yerler dışında sokaklara kendi imkanları ile tabela koyamazlar. Özel poliklinik laboratuar ya da muayenehaneler bu kapsam dışındadır.

MUAYENEHANELER İÇİN TABELALAR

Madde 18- Tabelalar ışıklı olamaz. Işık verici araçlarla süslenemez. Turistik bölgelerde tabelada görüntü kirliliğine yol açmamak kaydı ile yabancı dil kullanılabilir.

Madde 19- Tabelada hekimin adı, soyadı, tababet uzmanlık tüzüğünde belirtildiği şekilde uzmanlık dalının adı, akademik ünvanı, adresi ve telefon numarası yer alabilir. Bunun dışında başka bir ibareye yer verilemez.

Madde 20- Hekimin birden fazla uzmanlığı varsa, bunlar aynı tabelada yazılabilir. Her uzmanlık için ayrı tabela kullanılamaz.

Madde 21- Tabela yazılarında beyaz zemin üzerine en fazla iki renk kullanılabilir.

Madde 22- Tabela boyutları en fazla 3 m² yi geçemez.

TIBBİ TAHLİL LABORATUVARLARI İÇİN TABELALAR

Madde 23- Varsa laboratuarın özgün ismi tabelada belirtilir.

Madde 24- 24 saat açık olan tıbbi tahlil laboratuarları ışıklı tabela kullanabilirler.

Madde 25- Muayenehaneler için geçerli olan maddeler laboratuarlar için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

MUAYENEHANE VE LABORATUVAR TABELALARI İÇİN GENEL MADDELER

Madde 26 - Bina giriş tabelaları 0.15 m² den büyük olamaz.

Madde 27- a) - Hekimler ya da sağlık kuruluşları bina dış cephesinde sadece kendilerine ait olan bölgede olmak üzere madde 22 de belirtilen ölçülerde paralel veya dikey tabela asabilir. Birden fazla cephe varsa toplam 3 m² yi geçmemek şartı ile bu tabelalar her cepheye birer adet olmak üzere birden fazla olabilir.

b) - Muayenehane kapı tabelaları birden fazla olamaz ve 0.15 m² yi geçemez.

c) -  Bina içi yol gösterici tabelalar her kat için birden fazla olamaz ve bina içi tabelalarının toplam m² si 0.15 i geçemez.

d) - Muayenehanenin bulunduğu apartmanın bina içi ya da dışı ortak tabela panosu varsa apartman yönetiminin düzenlemesine uygun olarak bu ortak tabelada hekim ya da sağlık kuruluşu yer alabilir. Böyle bir durumda bina içi yol gösterici tabelalar kullanılamaz.

e)- Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabela konamaması muayenehanenin tamamen arka cephede kalması ve dışarıda apartman ortak tabela yeri bulunmaması durumunda hekim ya da Özel Sağlık Kuruluşu bina imar sınırları içerisinde birden fazla olmamak kaydı ile direk üzerine yönetmeliğe uygun ölçü ve nitelikte tabela koyabilir.

f) - Yukarıda belirtilen tabela yerleri dışında hiçbir suretle bina imar sınırları dışına direk dikerek, elektrik direkleri ya da belediye tarafından pazarlanan reklam panolarına madde 17 deki istisna dışında tabela konamaz.

g)- Ticaret Sicilinde yer almayan Merkez vb. isimleri ilan ve tabelada kullanılamaz.

h)- Turistik bölgelerde tabelada görüntü kirliliğine yol açmamak kaydı ile yabancı dil kullanılabilir

Madde 28- Olması gereken tabelalar dışında reklam mahiyetinde herhangi bir ifade veya cümle içeren tabela, pano asılamaz.

Madde29- Bina duvarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir. Bu tip yazılar diğer maddelerdeki sınırlandırmalara tabidirler. Pencere camlarında en fazla iki renk yazı kullanılabilir.

Madde30-Tabelalarda gölgeli, süslemeli, kabartmalı, fosforlu yazı kullanılamaz.

Madde 31- Bez afiş kullanılamaz.

Madde 32- Çirkin görünümlü, paslanmış tabelalar kullanılamaz.

SORUMLULUK

Madde 33-Odamız bölgesinde bulunan Özel Sağlık Kuruluşları ve muayenehanesi olan hekimler bu yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

DENETLEME VE DİSİPLİN

Madde 34- Bu yönetmeliği Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu uygular. Bu yönetmeliğe uygun davranmayanlar hakkında 2. Maddede belirtilen hukuki dayanak kapsamında disiplin kovuşturması ve diğer yasal girişimler yapılır.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Madde 35-  Bu yönetmelik 23 Haziran 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.