HUKUK

USS veri gönderimi yapmayan kurumlara ilişkin olarak sağlık müdürlüklerinden gönderilen yazılar hk.

21.12.2020

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

            Konu   : USS veri gönderimi yapmayan kurumlara ilişkin olarak sağlık müdürlüklerinden gönderilen yazılar hk.

 

            Geçtiğimiz aylarda muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde toplanması için gerekli sebep, kapsam ve amacın açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti.

 

            Sağlık müdürlüklerinin gönderdiği 11.12.2020 tarihine kadar veri gönderilmesi istenen yeni yazıda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme aktarılmasının sebebi olarak “Sağlık Bakanlığı politikası” gösterilmektedir.

 

            Bakanlık politikası, kişisel sağlık verilerinin toplanmasını hedefleyebilir. Ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine uygun düzenlemelerin yapılması; uygun sebep, amaç ve kapsamın açıklanması gereklidir. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, bütün kişisel veriler gibi kişisel sağlık verileri de ancak belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde işlenebilir; bu temel ilkelere aykırı veri işlemeleri hukuka uygun kabul edilemez.

 

            Sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen yazıda hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenme sebebi olarak gösterilen Bakanlık politikası 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren amaçlar arasında yer almadığından söz konusu talebin yerine getirilmesine olanak bulunmamaktadır.

 

            Meslektaşlarımızın kendilerine yapılacak tebligat üzerine ilgili makama verebilecekleri dilekçe taslağı ekte paylaşılmıştır.

 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                         

 

 

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreteri

 

 

…. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

….İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

 

Konu           :USS veri gönderimi hakkında.

Tarafıma gönderilen yazıyla 11.12.2020 tarihine kadar tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme aktarılması gerektiği belirtilmektedir.

Anayasa’nın 20. Maddesine göre hastaların kişisel sağlık verilerinin paylaşılabilmesi/işlenebilmesi için ancak kanuni bir sebep olması gereklidir. 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Kanunun 6/3. Maddesine göre kişisel sağlık verileri ancak kanunda belirtilen amaçlarla (kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla) ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenebilir. Belirtilen amaçlar dışında sağlık verisinin işlenmesi için ilgilinin açık rızasının varlığı şarttır.

Tarafıma gönderilen yazıda, kişisel sağlık verilerinin paylaşılması isteğinin Sağlık Bakanlığı politikasının gereği olduğu vurgulanmıştır. Ancak Bakanlık politikasının gereği Yasa’da sayılan amaçlar arasında yer almamaktadır. 

Hukuka uygun bir sebep olmaksızın hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenmesi tazminat ve ceza sorumluluğuna neden olacağından, konunun hassasiyeti nedeniyle durumun tarafınızdan yeniden değerlendirilmesini bekler,  ilgili talebin Yasa’ya uygun bir dayanağı gösterilemediğinden anılan talebin tarafımdan yerine getirilebilmesi mümkün bulunmadığını belirtmek isterim.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ../../2020